เรื่องที่เขียนโดย Web Team 11

» การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

การพั…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

แผนกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

ชุดกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (MEP/MESP)

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

แผนกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

ชุดกิ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนายบุญพบ หว่างเค็ง

แผนกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 โดย นายบุญพบ หว่างเค็ง

ปฏิบั…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คู่มือครู ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 โดย นายบุญพบ หว่างเค็ง

คู่มื…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

แผนกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

ชุดกิ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย นายทศพล สุวรรณราช

   แผ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...