อัตลักษณ์โรงเรียน

นักเรียน “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย”

 1. แต่งกายถูกระเบียบ
 2. เรียบร้อยกิริยา
 3. คุณธรรมนำวิชา
 4. พัฒนาสังคม

ครู  “ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูและมีคุณธรรม”

 1. ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู 9 ประการ พ.ศ. 2539
  1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
  2. ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี แก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
  4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
  5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
  7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
 2. คุณธรรมตามจรรยาบรรณ 8 ประการ
  1. เมตตากรุณา
  2. ยุติธรรมแก่ศิษย์
  3. รับผิดชอบหน้าที่
  4. มีวินัยปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม
  5. มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ
  6. มีความประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
  7. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
  8. มีความเป็นประชาธิปไตย

   

ระบบงาน

“ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมบริการชุมชน ฝึกฝนตนสู่วิถีความพอเพียง”

ธรรมาภิบาล ได้แก่ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหตุผล

สถานที่และบริการ

“ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีบรรยากาศทางวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการด้วยมิตรไมตรี”

 1. ก้าวล้ำเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสื่อเทคโนโลยีทันสมัย
 2. มีบรรยากาศทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
 3. สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย เพียงพอ ไร้มลพิษ มีความเป็นไทย
 4. พร้อมบริการด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการรวดเร็ว

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม

วัฒนธรรมของโรงเรียน

มุ่งความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีม

ค่านิยม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี แหล่งสร้างคนดีสู่สังคม

จุดเน้นของโรงเรียน

 1. จุดเน้นด้านคุณภาพของผู้เรียน “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างนวัตกรรม”
 2. จุดเน้นด้านกระบวนการบริหารจัดการ “ระบบบริหารจัดการคุณภาพ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยี”
 3. จุดเน้นด้านกระบวนการเรียนการสอน “การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ”