กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์ นางสาวปรานอม ปิ่นทองน้อย นางสาวจริยา พ่วงจีน นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ นายสันติสุข สดใสญาติ
th_savalak
นางสาวชนิสรา พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง นางสวลักษณ์ สังข์สวัสดิ์ นางสาวสุชาดา เสือแพร