กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์ นางสาวปรานอม ปิ่นทองน้อย นางสาวจริยา พ่วงจีน นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์ นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ นายสันติสุข สดใสญาติ
นางสาวชนิสรา พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง นางสาวสุชาดา เสือแพร