กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวจริยา พ่วงจีน นายสันติสุข สดใสญาติ นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์
นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม นางสาวชนิสราพร พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง นางสาวอรสา  นามภิไชย
นางสาวประภาพรรณ สัมฤทธิ์ผ่อง นางสาวสงกรานต์ คำผง นางสาวสุชาดา เสือแพร