กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง นางสาวจริยา พ่วงจีน นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์ นายสันติสุข สดใสญาติ นางสาวชนิสรา พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง
นางสาวสุชาดา เสือแพร