กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางสาวสมหวัง  เสืองามเอี่ยม
นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวจริยา พ่วงจีน นายสันติสุข สดใสญาติ
นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์ นางสาวชนิสราพร พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง นางสาวอรสา  นามภิไชย
นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม นางสาวสุชาดา เสือแพร