กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุชาติ  พิบูลย์วรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวพิณรัฐ ประสพดี นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
นายธวัชชัย มีเปรม นางสาวจริยา พ่วงจีน นายสันติสุข สดใสญาติ นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์
นางสาวเหมสุดา งามเปี่ยม นางสาวชนิสราพร พรมโคตร ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง นางสาวอรสา  นามภิไชย
นางสาวสุชาดา เสือแพร