กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาภรณ์ เครือฟ้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายสาวบุศบง เมืองโพธิ์ นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
นายพิทยากร มะลาหอม นางสาวเขมิกา กลิ่นสาโรจน์ นางสาวคณินญา เหล่าหมวด นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
นางสาวธัญลักษณ์ เจนใจ นายรังสรรค์ แจ้งจงดี นางสาวญานิศา แสนจันทร์ นายภานุฉัตร เผือกผ่อง