กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาภรณ์ เครือฟ้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายสาวบุศบง เมืองโพธิ์ นางณัฎฐยา ธารบุปผา นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์ นางสาวเขมิกา กลิ่นสาโรจน์ นางสาวคณินญา เหล่าหมวด นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
นางสาวธัญลักษณ์ เจนใจ นายรังสรรค์ แจ้งจงดี นายพิทยากร มะลาหอม นางสาวญานิศา แสนจันทร์
นายภานุฉัตร เผือกผ่อง