กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ นายพิทยากร มะลาหอม นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
นางสาวธัญลักษณ์ เจนใจ นางสาวเขมมิกา กลิ่นสาโรจน์ นางสาวคณินญา เหล่าหมวด นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
นายรังสรรค์ แจ้งจงดี นายภานุฉัตร เผือกผ่อง