กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสุภาภรณ์ อินทร์เชื้อ นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์ นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
นายพิทยากร มะลาหอม นางสาวเขมิกา กลิ่นสาโรจน์ นางสาวคณินญา เหล่าหมวด นายชนัตธาม ศิริอุดมทรัพย์
นางสาวธัญลักษณ์ เจนใจ นายรังสรรค์ แจ้งจงดี นางสาวญานิศา แสนจันทร์ นายภานุฉัตร เผือกผ่อง