กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสายชล อุ่นสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
math_orawan
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน นายหฤษฏ์ ทองมาก นายชาญกิจ แย้มรุ่ง นางสาววารี สีผึ้ง
math_thunyamon
นางพัชรี วลัยเลิศ นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์ นางธัญมน ทองพิมพ์ นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ นางสาวศรินรัก นิละปะกะ นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง นางสาวจริยาภรณ์  แสนแก้ว
นางสาวชญามล เทียมผล นางเมริน คล้ายชัง นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษี
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย นางสาวสินี  โดดหนู
นายสุวัชชัย หมุนสมัย นางสาวประภาพร ก้อนศิลา นายพีรพล จิตปรีดา