กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์
นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
นายหฤษฏ์ ทองมาก
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
นางธัญมน ทองพิมพ์
นางสายชล อุ่นสุข
นางสาวทิพย์วรินทร์ วรโชติเดชอุดม
นางสาวศรินรัก นิละปะกะ
นางสาวจริยาภรณ์  แสนแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
นางสาวชญามล เทียมผล
นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน
นางสาวสินี  โดดหนู
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
นายนพเดช  อยู่ศรีนวล
นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษี
นางสาวประภาพร ก้อนศิลา
นางสาวสุขุมาล ศรีบุญรอด