กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

นางสาวศรินรัก นิละปะกะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
นางธัญมน ทองพิมพ์
นางสายชล อุ่นสุข
นางสาวชญามล เทียมผล
นางสาวจริยาภรณ์  แสนแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
นางสาวชญามล เทียมผล
นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน
นางสาวสินี  โดดหนู
นางสาวเบญจวรรณ ศรีพรหมกุล
นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษี
นางสาวประภาพร ก้อนศิลา
นางสาวสุขุมาล ศรีบุญรอด
นางสาวพิมพ์ลภัส พัฒนบุรี
นายนพเดช  อยู่ศรีนวล
นางสาวจริญญา พรหมวิจิต
นางสาวจิรภิญญา บุญแจ้ง
นางสาวกนกพร เนื้อมั่น
นางสาวปุญญภัทร ไล้สมบูรณ์