กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสายชล อุ่นสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
math_orawan
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน นายหฤษฏ์ ทองมาก นายชาญกิจ แย้มรุ่ง นางสาววารี สีผึ้ง
math_thunyamon
นางพัชรี วลัยเลิศ นางนิภวรรณ นวลศรี นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์ นางธัญมน ทองพิมพ์
นางอารีรัตน์ กิ่งทอง นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ นางสาวอรดี น้อยปุก นางสาวศรินรัก นิละปะกะ
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง นางสาวชญามล เทียมผล นางสาวจริยาภรณ์ แสนแก้ว นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษี
นางเมริน คล้ายชัง นางสาวธัญญารัตน์ เปี่ยมปาน ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
นางสาวสินี  โดดหนู นางสาวประภาพร ก้อนศิลา นางสาวศศิประภา อินโบราณ นายสุวัชชัย หมุนสมัย