กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

 

นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
นางสิริพร สมนันท์ นางอัญชุมาลย์ บุญประคม นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
นางสาวชลธิชา ฝักทอง นางสาวดวงกมล ณ นคร นายกฤตธน สุขวารี นายจักรพันธ์ เพ็ชรพราว
นางสาวกุสุมา ขาวรัมย์ นายจิรายุทธ จัดประจง