กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

 

นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
นางสิริพร สมนันท์ นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
นางสาวดวงกมล ณ นคร นายจิรายุทธ จัดประจง นายจักรพันธ์ เพ็ชรพราว