กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11853949_10153559737727206_1660100983_n
นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง นางสิริพร สมนันท์ นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล นางสาวอัญชุมาลย์ บุญประคม
นางสาวชลธิชา ฝักทอง นางสาวดวงกมล ณ นคร นายกฤตธน สุขวารี นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ
นายจักรพันธ์ เพ็ชรพราว นางสาวกุสุมา ขาวรัมย์