กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางจริยา ศรีประเสริฐ นางสาวสุมาลี บัวเล็ก นางอักษรศรี ระบอบ นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
sci_kunridee
นายชาญวิทย์ พัฒนะราช นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน นางสาวศิริจรรยา วรรณชัย นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐ
sci_boonpub
นายวรรธนะ คำสอนทา นางสาววิไลพร วรนาม นางพิศมัย ไกยสินธุ์ นายบุญพบ หว่างเค็ง
นางสาวเสาวภา จุรุพันธ์ นายทศพล สุวรรณราช นางขันทอง หิดาวรรณ นายพลากร ดุษณีย์
นายธนกร สุขะ นายธีระ ช้างแดง นางจันทกร แก้วเทพ นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
นายสุพรรณ บุญกัณหา นายอำนาจ บูชา