กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)

 

นางขันทอง หิดาวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
นางพิศมัย ไกยสินธุ์ นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน นางสาวสุมาลี บัวเล็ก นางจริยา ศรีประเสริฐ
นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง นางอักษรศรี ระบอบ นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
นางสาวศิริจรรยา วรรณชัย นายบุญพบ หว่างเค็ง นางสาวเสาวภา จุรุพันธ์ นางสาววิไลพร วรนาม
นายวรรธนะ คำสอนทา นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐ นายทศพล สุวรรณราช นายพลากร ดุษณีย์
นายธนกร สุขะ นายธีระ ช้างแดง นายสุพรรณ บุญกัณหา นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
นายอำนาจ บูชา นายยงยุทธ องค์ศรัทธา