กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมพงศ์ อิศรเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น นางสาวแสงเทียน วรชิน ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ นายพงษ์ศักดิ์ พันสุข
นางสาวจันกานติ์ วรรณอาภา นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์ นายกิตติพงษ์ ช่วยค้ำชู