กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมพงษ์ อิศรเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสมบุญ ปานโคก นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น นางสาวแสงเทียน วรชิน ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ
นายพงษ์ศักดิ์ พันสุข นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์ นายกิตติพงษ์ ช่วยค้ำชู