กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น นางสาวแสงเทียน วรชิน นายสมพงศ์ อิศรเดช นางสาวจันกานติ์ วรรณอาภา
นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์ นายสุริยา พันธุ์รัตน์ นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตน์