กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมพงษ์ อิศรเดช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสมบุญ ปานโคก นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น นางสาวแสงเทียน วรชิน นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ นายพงษ์ศักดิ์ พันสุข นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุื
นายกิตติพงษ์ ช่วยค้ำชู