กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอภิสิทธิ์ โสรีกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น นางสาวแสงเทียน วรชิน นายสมพงศ์ อิศรเดช นางสาวจันกานติ์ วรรณอาภา
นายศรัณยู  ศรีม่วงพันธุ์ นายสักทอง แซ่ตั้ง นางสาววิจิตรา คำเบ้า นางสาวกนกวรรณ ศรีรัตน์
นายจิรัณย์ บุตรโสม นายณัฐกิตติ์ สรรพกิจชาญชัย