ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเติม โพทิลา พ.ศ.2520 – พ.ศ.2528
2. นายกุศล ทวีบุตร พ.ศ.2528 – พ.ศ.2532
3. นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ 1 ตุลาคม 2532 – 28 ตุลาคม 2535
4. นายประสงค์ ท่าพริก 29 ตุลาคม 2535 – 14 เมษายน 2536
5. นายสินชัย วัฒนพงษ์ 15 เมษายน 2536 – 31 ตุลาคม 2541
6. นายบรรเจิด ภิรมย์ 9 ธันวาคม 2541 – 11 ตุลาคม 2544
7. นายปรเมษฐ์ โมลี 12 ตุลาคม 2544 – 12 มกราคม 2553
8. นายเกษียร มีแต้ม 24 มีนาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
9. นายสมชาย ปิ่นทอง 11 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2561
10. นายเธียรชัย แสงชาตรี 2 พฤศจิกายน 2561 – 14 ตุลาคม 2564
11. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ 16 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน