กลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางกัญจนพร สีมันตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
และงานสวัสดิการโรงเรียน
นางสาวบุศนง เมืองโพธิ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
งานยานพาหนะ
นายพิทยากร มะลาหอม
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และงานลูกจ้าง
นางสาวแสงเทียน วรชิน
งานอนามัยโรงเรียน
eng_kran
นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
งานประชาสัมพันธ์
นางกาน หกพันนา
งานโภชนาการ
นางจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
งานแผนงาน
และติดตามประเมินผล
นางสาวคณินญา เหล่าหมวดงานสำนักงานบริหารทั่วไป