กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค งานลูกจ้างทั่วไป
นางกัญจนพร สีมันตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
และงานสวัสดิการโรงเรียน
นางยุพา บรรณาลัย
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวบุศนง เมืองโพธิ์
งานสำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวแสงเทียน วรชิน
งานอนามัยโรงเรียน
eng_kran
นางโกสุม สมหวัง
งานประชาสัมพันธ์
นางกาน หกพันนา
งานโภชนาการ
นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
งานยานพาหนะ
นางจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
งานแผนงาน
และติดตามประเมินผล