กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค งานลูกจ้างทั่วไป
นางกัญจนพร สีมันตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
และงานสวัสดิการโรงเรียน
นางสาวบุศนง เมืองโพธิ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวคณินญา เหล่าหมวดงานสำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวแสงเทียน วรชิน
งานอนามัยโรงเรียน
eng_kran
นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้ายงานประชาสัมพันธ์
นางกาน หกพันนา
งานโภชนาการ
นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล
งานยานพาหนะ
นางจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
งานแผนงาน
และติดตามประเมินผล