กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางกัญจนพร  สีมันตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
Zero Waste
นางสาวแสงเทียน วรชิน
งานอนามัย
นางกาน  หกพันนา
งานโภชนาการ
นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
งานกิจกรรมพิเศษ
นายพิทยากร  มะลาหอม
งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรมงานประชาสัมพันธ์
นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
งานสำนักงานบริหารทั่วไป
และแผนงาน
นางสาวธัญญลักษณ์  เจนใจ
งานสวัสดิการ
นางสาววันฉัตร จันทร์โต
งานยานพาหนะ
นายยงยุทธ  องค์ศรัทธา
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
และงานลูกจ้าง