กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางกัญจนพร  สีมันตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล
งานยานพาหนะ
นางสาวแสงเทียน วรชิน
งานอนามัย
นางกาน  หกพันนา
งานโภชนาการ
นางสาวบุศบง  เมืองโพธิ์
งานกิจกรรมพิเศษ
นายพิทยากร  มะลาหอม
งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
งานประชาสัมพันธ์
นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวคณินญา  เหล่าหมวด
งานสำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวธัญญลักษณ์  เจนใจ
งานสวัสดิการ
นายภานุฉัตร  ผุดผ่อง
งานแผนงานและประเมินผล
นายยงยุทธ  องค์ศรัทธา
งานลูกจ้าง