กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรชา จันทร์มั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางกชกร ลาภธนชัย นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
นายภาณุพันธ์ วัณณกุล นางสาววันฉัตร จันทร์โต ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม นายตำรา ชาติกานนท์
นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ นายดำรงศักดิ์ นักการ นางพรพรรณ ลาดประเสริฐ นายสุรศักดิ์ รักสุย
นางสาวปรารถนา วงษ์อุดม