กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางกชกร ลาภธนชัย นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน นายบรรชา จันทร์มั่น นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
นายภาณุพันธ์ วัณณกุล นางสาววันฉัตร จันทร์โต ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม นายตำรา ชาติกานนท์
นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ นายดำรงศักดิ์ นักการ นางสาววนัสนันท์ อินทรบำรุง นายสุรศักดิ์ รักสุย