กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางกชกร ลาภธนชัย นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน นายบรรชา จันทร์มั่น นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม
นายภาณุพันธ์ วัณณกุล นางสาววันฉัตร จันทร์โต ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม นายตำรา ชาติกานนท์
นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ นายดำรงศักดิ์ นักการ นางพรพรรณ ลาดประเสริฐ นายสุรศักดิ์ รักสุย
นางสาวปรารถนา วงษ์อุดม