กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอัญชลี ด้วงแก้ว นางกชกร ลาภธนชัย นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน นายบรรชา จันทร์มั่น
นายภาณุพันธ์ วัณณกุล นางสาววันฉัตร จันทร์โต นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี เที่ยงธรรม นายตำรา ชาติกานนท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐนันท์ แย้มนิยม นายดำรงศักดิ์ นักการ นางสาวเกียรติภัทร์ ยอแซ นายสุรศักดิ์ รักสุย
นางสาววนัสนันท์ อินทรบำรุง นายเสฏฐวุฒิ แก้วดี