กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นายกิตติพงศ์  สมรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายธวัชชัย มีเปรม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุลงานพัฒนาความประพฤติฯ
นายธวัชชัย มีเปรม
งานระดับชั้น
นางอักษรศรี ระบอบ
งานคณะสี
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
งานสำนักงาน
นางสาวพิมพ์ผกา จิตรังษี
งานแผนงาน
นางสาวชญามล เทียมผล
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
งานระบบดูแลนักเรียน
นางสาวศุภรดา โพธิสุวรรณ
งานประชาธิปไตย
นางสาวสุพัตรา เภานิบล
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล
งานพัฒนาความประพฤติฯ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง
งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องจรุง
งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
นายนพเดช อยู่ศรีนวล
งานรักษาความปลอดภัย
นายสุพรรณ บุญกัณหา
งานศูนย์เครือข่ายฯ
นายศรัณยู ศรีม่วงพันธุ์
หัวหน้าระดับ ม.1
นางสาวจริยาภรณ์ แสนแก้ว
หัวหน้าระดับ ม.2
นายรังสรรค์ แจ้งจงดี
หัวหน้าระดับ ม.3
นายตำรา ชาติกานนท์
หัวหน้าระดับ ม.4
นางพิศมัย ไกยสินธุ์
หัวหน้าระดับ ม.5
นางสาวกุลฤดี คงสุขประเสริฐ
หัวหน้าระดับ ม.6
นายพนธกร กันชิงแก้ว

งาน To Be Number One