กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายหฤษฏ์ ทองมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นายชาญกิจ  แย้มรุ่ง
งานระดับชั้น
นางอรวรรณ  รัตนะพิมาน
งานคณะสี
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
งานสำนักงาน
นางสาวปรียา  ห้วยหงษ์ทอง
งานแผนงาน
นางสาวชญามล เทียมผล
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
งานระบบดูแลนักเรียน
นายพลากร ดุษณีย์
งานประชาธิปไตย
นายรุจน์ หาเรือนทอง
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล
งานพัฒนาความประพฤติฯ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง
งานสมาคมศิษย์เก่าฯ
นายดำรงค์ศักดิ์ นักการ
งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
นางสาวธิชาภา นาคเสพ
งานรักษาความปลอดภัย
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง
งานศูนย์เครือข่ายฯ
นายสุพรรณ บุญกัณหา
หัวหน้าระดับ ม.1
นางพรพรรณ ลาดประเสริฐ
หัวหน้าระดับ ม.2
นายบุญพบ หว่างเค็ง
หัวหน้าระดับ ม.3
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้าระดับ ม.4
นายสันติสุข สดใส
หัวหน้าระดับ ม.5
นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลอง
หัวหน้าระดับ ม.6