กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสมบูรณ์  สิบตรีพล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
math_harid
นายหฤษฏ์ ทองมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและงานรักษาความปลอดภัย
15978959_1395185817158328_639324601_n  15978262_1395185807158329_527539343_n social_jiranun
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
งานอำนวยการ
นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
นางจิรนันท์ มณีรัตน์
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายณัฐกิิตติ์  เปรื่องวิทยากุล
งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน
นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
งานหัวหน้าระดับชั้น
และครูที่ปรึกษา
นายชิตพงษ์  ชูแสง
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นางณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
นางเขมนิจ รัตนสมบัติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายจิรปรัชญ ณ ป้อมเพชร
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นางกฤษณา ชัยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายชิตพงษ์ ชูแสง
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางประเทือง รุ่งโรจน์
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
งานแผนงาน
นายพลากร  ดุษณีย์
งานศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียน
math_orawan
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
งานคณะสี
นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์
งานสมาคมนักเรียนเก่าฯ