กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
math_harid
นายหฤษฏ์ ทองมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและงานรักษาความปลอดภัย
15978959_1395185817158328_639324601_n  15978262_1395185807158329_527539343_n
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
งานอำนวยการ
นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
นายรุจน์ หาเรือนทอง
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายณัฐกิิตติ์  เปรื่องวิทยากุล
งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน
นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
งานหัวหน้าระดับชั้น
และครูที่ปรึกษา
นางสาวชญามล เทียมผล
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นายดำรงค์ศักดิ์ นักการ
งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
นางเขมนิจ รัตนสมบัติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นายพลากร ดุษณีย์
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายธวัชชัย มีเปรม
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นางกฤษณา ชัยฤทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นางพิศมัย ไกยสินธุ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นายวรรธนะ  คำสอนทา
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
งานแผนงาน
นายพลากร ดุษณีย์
งานศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียน
math_orawan
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
งานคณะสี
นางนิธินันท์ โควินท์ทวีวัฒน์
งานสมาคมนักเรียนเก่าฯ