กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
math_harid math_orawan

นายหฤษฏ์ ทองมาก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ  รัตนะพิมาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

15978959_1395185817158328_639324601_n

นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
งานอำนวยการ

นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายพลากร ดุษณีย์
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายรุจน์ หาเรือนทอง
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายณัฐกิิตติ์  เปรื่องวิทยากุล
งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน

นายชาญกิจ แย้มรุ่ง
งานหัวหน้าระดับชั้น
และครูที่ปรึกษา

นางสาวชญามล เทียมผล
งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายดำรงค์ศักดิ์ นักการ
งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

นายสุพรรณ บุญกัณหา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
นางเขมนิจ รัตนสมบัติทวี
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
นายธวัชชัย มีเปรม
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
นายสันติสุข สดใสญาติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
นางพิศมัย ไกยสินธุ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
งานแผนงาน
นายพลากร ดุษณีย์
งานศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียน
นางสาวธิชาภา  นาคเสพ
งานรักษาความปลอดภัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง
งานสมาคมนักเรียนเก่าฯ