กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

 

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานสารบรรณ
นายธีระ  ช้างแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานบุคลากร
นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
งานตรวจสอบภายในการเงิน-บัญชี
นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจริยา  พ่วงจีน
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
งานพัสดุ
นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
งานแผนงาน
นางอัญชุมาลย์  บุญประคม
งานสารสนเทศโรงเรียน
นางสาวสินี  โดดหนู
งานควบคุมภายใน
นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
งานสารสนเทศกลุ่มฯ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง

งานประชาสัมพันธ์และสำนักงาน

นางอรวรรณ รัตนพิมาน
งานนโยบายและแผนงาน
นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
งานติดตามและประเมินผล
นางอรวรรณ รัตนพิมานงานโครงการโรงเรียนสุจริตและงานตามนโยบาย