กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
นางสาวดวงแก้ว  พบสระบัว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานสารบรรณ
นายธีระ  ช้างแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานบุคลากร
นางสาวพัชรินทร์  แจ่มสอน
งานตรวจสอบภายในการเงิน-บัญชี
นางกาญนิกา  ศิริจรรยาธรรม
งานการเงินและบัญชี
นางสาวจริยา  พ่วงจีน
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
งานพัสดุ
 
นายสุวัชชัย  หมุนสมัย
งานแผนงาน
นางอัญชุมาลย์  บุญประคม
งานสารสนเทศโรงเรียน
นางสาวสินี  โดดหนู
งานควบคุมภายใน