กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

h1
นางสาวฉวีวรรณ  เถียรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานสารบรรณ
นายธีระ ช้างแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานบุคลากร
นางณัฐยา บรรจงกิจ
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
งานสารสนเทศด้านงบประมาณ
นายทศพล สุวรรณราช
งานพัสดุ
นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม
งานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
งานตรวจสอบบัญชี
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
งานนโยบายและแผน
นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
งานสารสนเทศโรงเรียน
 นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
งานควบคุมภายใน
นายวรรธนะ คำสอนทา
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอัญชุมาลย์  บุญประคม
งานติดตามและประเมินผล