กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

h1
นางสาวฉวีวรรณ  เถียรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
eng_auncharee math_orawan
นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและงานบุคลากร
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางสมบุญ ปานโคก
งานการเงินและบัญชี
นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
งานสารสนเทศโรงเรียน
นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
งานสารบรรณ
นายทศพล สุวรรณราช
งานพัสดุ
math_nippawan
นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
งานประกันคุณภาพ
นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
งานควบคุมภายใน
นางณัฐยา บรรจงกิจ
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
 นางนิภวรรณ นวลศรี
งานสารสนเทศด้านงบประมาณ
นายวรรธนะ คำสอนทา
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอัญชุมาลย์ บุญประคม
งานติดตามและประเมินผล