กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

h1
นางสาวฉวีวรรณ  เถียรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
math_orawan
นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรม

งานการเงินและบัญชี

นางอารีรัตน์ กิ่งทอง
งานสารสนเทศโรงเรียน
นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
งานสารบรรณ
นายทศพล สุวรรณราช
งานพัสดุ
นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
งานประกันคุณภาพ
นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ
งานควบคุมภายใน
นางณัฐยา บรรจงกิจ
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
 นายสุวัชชัย หมุนสมัย
งานสารสนเทศด้านงบประมาณ
นายธีระ ช้างแดง

งานบุคลากร

นายวรรธนะ คำสอนทา
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอัญชุมาลย์ บุญประคม
งานติดตามและประเมินผล