กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาวฉวีวรรณ  เถียรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นางสาวดวงแก้ว พบสระบัว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานสารบรรณ
นายธีระ ช้างแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานบุคลากร
นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน
งานตรวจสอบภายในการเงิน-บัญชี
นางกาญนิกา ศิริจรรยาธรรมงานการเงินและบัญชี นางสาวจริยา พ่วงจีน
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
นายทศพล สุวรรณราช
งานพัสดุ
 
นายสุวัชชัย หมุนสมัย
งานแผนงาน
นางอัญชุมาลย์ บุญประคม
งานสารสนเทศโรงเรียน
นางสาวสินี โดดหนู
งานควบคุมภายใน