เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวัชรวีร์  วานิช
พนักงานราชการ
นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานกิจการนักเรียน
นางสาวรุจิรา  นาคินทรกุล
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานงบประมาณและแผน
นางสาวจตุพร แวดล้อม
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวน้ำทิพย์ ขาวโต

เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานพัสดุ

นางสาวภัทรสรณ์  ชัยตระกูลเสนา
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวกนกอร สีผึ้ง
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานวิชาการ
นายกรกฎ  ทองโปร่ง
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานแผนงาน
นายพฤษชาติ นวลแจ่ม

เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานพัสดุ

นางสาววาสนา กลิ่นเกา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ

นายชาตินันท์ เทศนาบุญ
เจ้าหน้าที่
สารวัตรนักเรียน