เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวัชรวีร์  วานิช
พนักงานราชการ
นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานกิจการนักเรียน
นางสาวรุจิรา  นาคินทรกุล
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานงบประมาณและแผน
นางสาวเบญจมาศ  กุฎแก้ววิเศษ
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวจริยา  มาเดช
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานพัสดุ
นางสาวกนกวรรณ  ต่างใจ
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานบริหารทั่วไป
นางสาวกนกอร สีผึ้ง
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานวิชาการ
นายกรกฎ  ทองโปร่ง
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานแผนงาน
นางสาวแพรพิชาญ์ บุญญะพรนิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
นายชาตินันท์ เทศนาบุญ
เจ้าหน้าที่
สารวัตรนักเรียน