อาคารสถานที่

บริเวณโรงเรียน

  • เรือนรำเพย
  • ศาลาหลวงพ่อวัดกลางสวน
  • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
  • สนามฟุตบอล
  • ลานกีฬาโมลยานุสรณ์
  • ร้านค้าสวัสดิการ
  • อาคารชั่วคราว
  • สระบัว

อาคารวัฒนโชติศรีบุญญาคม (อาคาร ๑)

ชั้น 1 : ห้องเรียน, ห้องเทพเป็นหนึ่ง, ร้านถ่ายเอกสาร

ชั้น 2 : ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, ห้องเรียน

ชั้น 3 : ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องเรียน

อาคารนนทศิริวัฒน์ (อาคาร ๒)

หน้าอาคาร : ลานม้าหินอ่อน

ชั้น 1 : สำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องวิชาการ, ห้องพักครูต่างชาติ (MEP), ห้องสุขศรีการ, ห้องพัสดุ, ห้องงานทะเบียน, ห้องประชุม 72 พรรษาฯ

ชั้น 2 : ห้องสมุด, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศโมลยานุสรณ์, ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางเคมี

อาคารอัฉริยะประสิทธิ์ (อาคาร ๓)

ชั้น 1 : ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องแนะแนว, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียนพิเศษ MEP, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 3 : ห้องเรียนพิเศษ, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชั้น 5 : ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (อาคาร ๔)

ชั้น 1 : ห้องพักครูภาษาอังกฤษ, ห้องเรียน, ห้องเรียนพิเศษ MEP

ชั้น 2 : ห้องเรียน, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 : ห้องเรียน

ชั้น 4 : ห้องเรียน, ห้องจริยธรรม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร ๕)

หน้าอาคาร : ลานภมราภิรมย์

อาคารโชติปาโล

ชั้น 1 : โรงอาหาร, ห้องอาหารภิรมย์สโมสร

ชั้น 2 : หอประชุม