เครื่องหมายชุดนักเรียน

เครื่องหมายชุดนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

อักษรย่อ ท.ศ.น.

เลขประจำตัวใช้เลขอารบิค 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ชื่อ และชื่อสกุล ขนาดความสูงตัวอักษร 0.8 เซนติเมตร

เครื่องหมายแสดงระดับชั้นใช้รูปดาว 2 สี ม.ต้น รูปดาวสีเขียว ม.ปลายรูปดาวสีเหลือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 1 ดาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 2 ดาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 3 ดาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 1 ดาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 2 ดาว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดรูปดาวเหนือ ชื่อ-นามสกุล ด้านซ้าย 3 ดาว

เข็มเครื่องหมายโรงเรียนของนักเรียน ม.ปลาย ติดเหนืออักษรย่อ ท.ศ.น.