กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภาพร พรหมมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปานจิต ผิวผ่อง นางสาวอริยา ชูวิจิตร นางสริญญา เกตุทัต นางสุพัตรา เมฆพยัพ
นางธัญญา พิชัยยุทธกิจ นางกาน หกพันนา นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์ นางสาวมีนราศี ถาวรสุข
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์ นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ นายจีรังกูล เกตุทอง
นางวศยา เลาปัญญพานิชย์ นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ นางสาววราพร สินศิริ นางสาวพิมนภา ชาติกานนท์
นางสาวธิชาภา นาคเสพ นางการย์สิริ วิเศษชาติ นางรวิวรรณ แมลงภู่ นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้
นางสุวรา จรนิเทศสกุลชัย นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล นางสาวกันยา คงวิลาวัณย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง
นางประไพ เบญจวรเดช นายธเนศร์ สวัสดิ์วนากุล นางสาวปวีณา งอนครบุรี นางสาวสุจินดา สมพงษ์