กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภาพร พรหมมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปานจิต ผิวผ่อง นางสาวอริยา ชูวิจิตร นางสริญญา เกตุทัต นางสุพัตรา เมฆพยัพ
นางสาวมีนราศี ถาวรสุข นางกาน หกพันนา นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์ นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
นางวศยา เลาปัญญพานิชย์ นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ นายจีรังกูล เกตุทอง
นางสาวธิชาภา นาคเสพ นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ นางสาววราพร สินศิริ นางสาวพิมนภา ชาติกานนท์
นางสุวรา จรนิเทศสกุลชัย นางการย์สิริ วิเศษชาติ นางรวิวรรณ แมลงภู่ นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้
นางประไพ เบญจวรเดช นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล นางสาวกันยา คงวิลาวัณย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง
นายธเนศร์ สวัสดิ์วนากุล นางสาวปวีณา งอนครบุรี นางสาวสุจินดา สมพงษ์