กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประเทือง รุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
eng_auncharee
นางยุพา  บรรณาลัย นางกฤษณา ชัยฤทธิ์ นางสาวอัญชลี ขาวละเอียด นางโกสุม สมหวัง
      15978319_1395343043809272_2013409018_n
นางศุภาพร พรหมมาศ นางสุพัตรา เมฆพยัพ นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน นางสาวอริยา ชูวิจิตร
eng_kran    
นางกาน หกพันนา นางธัญญา พิชัยยุทธกิจ นางสาวภาลิดา เลอศิลป์ นางสาวปานจิต ผิวผ่อง
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ นางสาวพิมนภา โสภากุล นางสาวปัณณพร พรมสอน
 
นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล นางสาวธิชาภา นาคเสพ นางสาวมีนราศรี ถาวรสุข นางสาวอัฐพร สมบูรณ์
นายจีรังกูล เกตุทอง นางวศยา เลาปัญญพานิชญ์ นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี นางสาววราพร สินศิริ
 
นางสาวกันยา คงวิลาวัลย์ นางการย์สิริ ปรีดาวณิชสกุล นางสาวรวิวรรณ จั่นจำรูญ นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
นางภาริตา  แจ่มกระจ่าง นางสาวสุวรา คงวิภาค นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้ นางสาวสุจินดา สมพงษ์