กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประเทือง รุ่งโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15978319_1395343043809272_2013409018_n
นางกฤษณา ชัยฤทธิ์ นางศุภาพร พรหมมาศ นางสาวอริยา ชูวิจิตร นางสาวปานจิต ผิวผ่อง
นางสุพัตรา เมฆพยัพ นางสุพัตรา เมฆพยัพ นางธัญญา พิชัยยุทธกิจ นางกาน หกพันนา
นางสาวภาลิดา เลอศิลป์ นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล นายจีรังกูล เกตุทอง นางสาวปัณณพร พรมสอน
นางสาวพิมพ์ระวี พิมาทัย นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ นางสาวพิมนภา โสภากุล นางสาวธิชาภา นาคเสพ
นางสาวมีนราศี ถาวรสุข นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ นางสาวรวิวรรณ จั่นจำรูญ
นางสาวกันยา คงวิลาวัลย์ นางวศยา เลาปัญญพานิชญ์ นางสาววราพร สินศิริ นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล
นางการย์สิริ ปรีดาวณิชสกุล นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้ นางภาริตา  แจ่มกระจ่าง นางสาวสุวรา คงวิภาค
นางสริญญา เกตุทัต นายธเนศร์ สวัสดิ์วนากุล นางสาวสุจินดา สมพงษ์