กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวมีนราศี ถาวรสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปานจิต ผิวผ่อง นางสาวอริยา ชูวิจิตร นางสริญญา เกตุทัต นางสุพัตรา เมฆพยัพ
นางรวิวรรณ แมลงภู่ นางกาน หกพันนา นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์ นางสาวภาลิดา เลอศิลป์
นางวศยา เลาปัญญพานิชย์ นายณัฐกิตติ์ เปรื่องวิทยากุล นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ นายจีรังกูล เกตุทอง
นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ นางสาววราพร สินศิริ นางสาวพิมนภา ชาติกานนท์
นางสุวรา จรนิเทศสกุลชัย นางการย์สิริ วิเศษชาติ นางประไพ เบญจวรเดช นางสาวสิริพร ลิ่มทองแท้
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง นางสาวมนฑิรา ธัญยบริบูรณ์กูล นางสาวกันยา คงวิลาวัณย์ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ณ พัทลุง
นางสาวชลิตา แสงจันทร์ นายธเนศร์ สวัสดิ์วนากุล นางสาวปวีณา งอนครบุรี นายพร้อมพงษ์ นามวงค์
นางสาวสุจินดา สมพงษ์ นางสาวพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์