วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นองค์กรชั้นนำ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน
  อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
 3. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง
  และการทำงานเป็นทีม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ความสุจริต ระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียง
 6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

      นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต
ทักษะวิชาชีพ ยึดหลักสุจริต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับดีมาก
ค่านิยม

“ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ จิตสาธารณะ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาธิปไตย”

สมรรถนะหลัก

“การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี ความเป็นผู้นำ การริเริ่มสิ่งใหม่ นวัตกรรม”