วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/สมรรถนะ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำการศึกษาตามมาตรฐานสากล  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการบูรณาการและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

 1.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นพลเมือง และพลโลกที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และพื้นที่
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้เทคโนโลยี
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ  ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ
 5. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วม การบริหารเชิงบุูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

สมรรถนะหลัก

 1. ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
 2. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
 4. ครูมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

กลยุทธ์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. พัฒนาผู้เรียนเป็นดีศรีเทพนนท์
 3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. พัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ