กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
social_saovaned
นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางเสาวนิต เดชคง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางศุภาพร พรหมมาศ
สำนักงานวิชาการ
นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
งานห้องสมุด
นางอักษรศรี ระบอบ
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
นางพิมพา วิริยปรมัตถ์
งานทะเบียน
lib_monthra  
นางศิริจรรยา วรรณชัย
งานวัดผล
นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
งานติดตามผลการเรียน
นางสาวมณฑา จงศิริโชค
งานแนะแนว
นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายวรรธนะ คำสอนทา
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
นางสาววารี สีผึ้ง
งานนิเทศวิชาการ
ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ
งานนักศึกษาวิชาทหาร
นางสาววิไลพร วรนาม
งานแผนงาน
นางสาวสุภาวดี พึ่งรุ่ง
งานวิจัยเพิ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวจิตตมาสฑ์  แจ้งใจ
งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
งานโสตทัศนศึกษา