กลุ่มบริหารวิชาการ

 

ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นายธานัท เดชะศาศวัต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางเสาวนิต เดชคง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางศิริจรรยา  วรรณชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
นางวศยา เลาปัญญพานิชย์
สำนักงานวิชาการ
นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน
งานวัดผล
นางสาวอัฐพร สมบูรณ์
งานติดตามผลการเรียน
นายวรรธนะ คำสอนทา
งานทะเบียน
นางสาวมณฑา จงศิริโชค
งานแนะแนว
นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์
งานห้องสมุด
ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววิไลพร วรนาม
งานแผนงาน
นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัย
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณวัฒกี
งานนิเทศวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย
งานนักศึกษาวิชาทหาร
นางสิริพร สมนันท์
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวจริยา พ่วงจีน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายชาญวิทย์ พัฒนะราช
งานลูกเสือ-เนตรนารี
นางสาวดวงกมล ณ นคร
งานโสตทัศนศึกษา
นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวรวิวรรณ จั่นจำรูญ
งานพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวเขมมิกา กลิ่นสาโรจน์
งานชุมนุม
นางสาวธนัชพร ก้อนพันธ์
โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)
นางสายชล อุ่นสุข
โครงการห้องเรียนพิเศษ (MSEP)
นางสาวปรียา ห้วยหงษ์ทอง
งานจัดตารางสอน
นางสาววรรณพร ปันรัมย์
งานธนาคารโรงเรียน
นางสาวชนิสราพร พรมโคตร
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
นางสาวสุดาวัลย์ สรรคพงษ์
งานคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน