» ผลงานครู

» คู่มือและบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครูสิริพร สมนันท์)

 …

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คู่มือสำหรับนักเรียน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 ว30203 เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายบุญพบ หว่างเค็ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3 ว30203 เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายบุญพบ หว่างเค็ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนผสมผสานระหว่าง 5E และ STAD ควบคู่กับการใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค21101

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล สุวรรณราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล สุวรรณราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...