» ผลงานครู

» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ นำพาเทพฯนนท์สู่ความสำเร็จ”

ว่าที…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คู่มือและบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครูสิริพร สมนันท์)

 …

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» คู่มือสำหรับนักเรียน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...