การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 (NCAA KMILT 2023)

เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2023 16:27 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายสุชาติ พิบูลย์วรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัย โดยมี ผศ.ดร.ฐปนีย์ เขมานุวงศ์ และผศ.พนิดา จันทรกรานต์ เป็นหัวหน้าคณะวิจัย และร่วมเขียนบทความวิจัย เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 (NCAA KMILT 2023) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566