งานห้องสมุด / แนะแนว

งานห้องสมุด
นางสาวปริศนา สถิตทรัพย์ นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่อนจรุง นางสาวปัทมาวดี โพธิ์สาราช
งานแนะแนว
นางสาวมณฑา จงศิริโชค นางสาวทิวาพร วานิช ว่าที่ ร.ต.หญิงนารีนาถ ศุขโรชณี นางสาวสุตาภัทร มาระครอง
นางสาวเฟื่องฟ้า กัณหาชัย นางสาวอภิญญา คนซื่อ