กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุพัตรา เภานิบล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
social_saovaned
นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข นางณัฐยา บรรจงกิจ
นางจิรนันท์ มณีรัตน์ นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี นายชิตพงษ์ ชูแสง นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
นายรุจน์ หาเรือนทอง นายธนพล งอกโพธิ์ นางสาวเนตรนภา ขวัญเนตร นายสุทธิพงษ์ วงษ์ซ้าย
social_winwisa   social_watcharee
นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาววันวิสา หลำเทียน นางสาววัชรี เพชรทะจันทร์ นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย
  นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง นายสรรเสริญ พูลสุขโข นางสาวพรสวรรค์ บึงราษฎร์ นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์