กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุพัตรา เภานิบล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
social_saovaned
นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข นางณัฐยา บรรจงกิจ
นางสาววัชรินทร์ วัดทอง นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย นางสาวเนตรนภา ขวัญเนตร นายรุจน์ หาเรือนทรง
social_winwisa
นายธนพล งอกโพธิ์ นางสาววรรณพร ปันรัมย์ นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาววันวิสา หลำเทียน
social_watcharee  
นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์ นางสาววัชรี เพชรทะจันทร์ นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย