กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุพัตรา เภานิบล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
social_saovaned
นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข นางสาววัชรินทร์ วัดทอง
นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย นายธนพล งอกโพธิ์ นางสาวเนตรนภา ขวัญเนตร นายรุจน์ หาเรือนทรง
social_winwisa
นางสาววรรณพร ปันรัมย์ นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์ นางสาววันวิสา หลำเทียน
social_watcharee  
นางสาววัชรี เพชรทะจันทร์ นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย