กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวสุพัตรา เภานิบล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
social_saovaned
นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข นางณัฐยา บรรจงกิจ
นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี นางสาววัชรินทร์ วัดทอง นายชิตพงษ์ ชูแสง นายรุจน์ หาเรือนทรง
นายสุทธิพงษ์ วงษ์ซ้าย นายธนพล งอกโพธิ์ นางสาวเนตรนภา ขวัญเนตร นายพนธกร  กันชิงแก้ว
social_winwisa   social_watcharee
นางสาววรรณพร ปันรัมย์ นางสาววันวิสา หลำเทียน นางสาววัชรี เพชรทะจันทร์ นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย
นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์