กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภคพร ศรีดาวเดือน นางสาววัชรินทร์ วัดทอง นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร
นางสาวสุพัตรา เภานิบล นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย นายรุจน์ หาเรือนทรง นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
นายธนพล งอกโพธิ์ นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาววรรณพร ปันรัมย์ นางสาวณัฏฐกณิษญ์ แก้วไทรหยวก
นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์ นางสาวธมกร เพชรทะจันทร์ นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย