กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางแสงจันทร์ ปัญญาสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางภคพร ศรีดาวเดือน นางสาววัชรินทร์ วัดทอง นางเสาวนิต เดชคง นางกัญจนพร สีมันตร
นางสาวสุพัตรา เภานิบล นายสุทธิพงษ์ วงษาซ้าย นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาวเนตราภา ขวัญเนตร
นายชาญธิวัฒน์ กิจสวัสดิ์ นายพนธกร  กันชิงแก้ว นางสาววรรณพร ปันรัมย์ นางสาวณัฏฐกณิษญ์ แก้วไทรหยวก
นายวรวิช จันทขันธ์ นายกฤษณพล ทองอุ่น นายพงษ์พิพัฒน์ นาไชย นางสาวปิยนันท์ แท่นทรัพย์