» ผลงานครู

» รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค 30204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยนางอารีรัตน์ กิ่งทอง

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการใช้สื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย รายวิชา ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / โดย นางสาวอรดี น้อยปุก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนิภวรรณ นวลศรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...