» ผลงานครู

» แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

แผนกา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

ชุดกิ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย นายทศพล สุวรรณราช

   แผ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล สุวรรณราช

ชุดกิ…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3 โดยนายทศพล สุวรรณราช

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ค 30204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยนางอารีรัตน์ กิ่งทอง

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการใช้สื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย์

รายงา…

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผลการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย รายวิชา ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / โดย นางสาวอรดี น้อยปุก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนิภวรรณ นวลศรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...