แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562-2565

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563-2566