อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) “การเขียนรายงานเตรียมพร้อม รับการประเมิน”

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2019 20:36 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) “การเขียนรายงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการ
การเขียนรายงานฯ ให้สูงขึ้น โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. จารุวรรณ สุทธิสานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562