รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2​ การแข่งขันตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2019 19:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานห้องสมุด)​ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าแข่งขัน​ตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2562
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ ​2​ เมื่อวันที่​ 26​ สิงหาคม​ 2562