ค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiration,c’est le français”

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2019 10:32 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส “Mon inspiration,c’est le français” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยฐานให้ความรู้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การสาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส la gaufre et la glace เพื่อให้นักเรียนของศูนย์ฯ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ครูชาวฝรั่งเศส และคณะครูจาก 9 โรงเรียนในศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562