การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2019 13:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา มีพัฒนาการสูงกว่าร้อยละ 4 และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวด “นวัตกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมและต้านทุจริต” สู่การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางบัวทอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562