ค่ายนักวิทย์คิดอนุรักษ์

เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2019 20:53 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP/MSEP) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่างวันท่ี 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562