โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2019 18:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คุณครูสุมาลี บัวเล็ก และ คุณครูพิมนภา โสภากุล นำนักเรียนแผนภาษาจีน จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 วัน จัดโดยกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีน นอกห้องเรียน รวมทั้งทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของเมืองกุ้ยหลิน ในการนี้ มีนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 29 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู 8 คน