ชนะเลิศเสวนาธรรมะวาที

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2020 13:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเสวนาธรรมะวาที “ยุวชนหาความสุขกันยังไง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เวทีเสวนาสาธารณะ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และรางวัลทุนการศึกษาชมเชย 2 ทุน จำนวน 2,000 บาท โดยได้เข้ารับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาจาก พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563