คนดีศรีเทพฯ นนท์

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 20:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพฯ นนท์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุสาหะและนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓