ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2020 7:39 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกิจกรรมภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ หัวข้อ สืบสานเอกลักษณ์ไทย พัฒนาไกลสู่สากล โดยมีนางสาวสุพัตรา เภานิบล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำองค์ความรู้มาบูรณาการ ออกแบบการจัดกิจกรรม การแสดงความสามารถด้านวัฒนธรรมไทย มีการสื่อสาร เผยแพร่ พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ ณ โดมโมลยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563