ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2020 11:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวชนัตตา ปุยงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรับทราบข้อเสนอแนะตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ จาก สมศ. ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563