ค่ายดาราศาสตร์

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2020 12:48 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับมอบหมายจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ให้รับผิดชอบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ยูเรเนียน ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานชมรมคนรักมวลเมฆและวิทยากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) มาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี