รางวัลชนะเลิศ การประกวดการสร้างสรรค์ภาพยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเทคนิค Digital Art

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2020 15:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์ภาพยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาตินำชาติพัฒนา” จัดโดย ศูนย์บริการงานศิลปกรรมและการออกแบบวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปาลิตา ฤกษ์สมุทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ นางสาวรสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการการสร้างสรรค์ภาพ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “Digital Art ยุทธศาสตร์ชาตินำชาติพัฒนา” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563