การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2020 9:15 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูและคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูล ดังนี้
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 4 ประการ รางวัลที่ได้รับ และผลการดำเนินงานของกิจกรรม
2. โครงสร้าง การแต่งตั้ง และการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียน
3. กิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สถานศึกษา สังคม หรือประเทศชาติ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563