ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2021 10:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว สุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินร่วมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผลการประเมินเป็นไปตามค่ามาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้