ค่ายทักษะชีวิต

เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 13:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน พร้อมนายธนอรรถ ธนานักการ หัวหน้างาน นำนักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายทักษะชีวิต (แบบออนไลน์) ในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564