ประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA

เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 13:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะ ให้การต้อนรับนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ คณะที่ 4 ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พ.ศ. 2562 ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้วย DSN STARS Model ณ หอประชุมโชติปาโล ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564