โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP

เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2021 15:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP นำเสนอโครงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน D ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พ.ศ. 2562 ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564