มุทิตาคารวัญชลี…แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2021 12:13 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดงาน “มุทิตาคารวัญชลี…แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย
นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางกฤษณา ชัยฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพัชรี วลัยเลิศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพิมพา วิริยปรมัตถ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางประเทือง รุ่งโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางณัฐยา บรรจงกิจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโชติปาโล และระบบออนไลน์ Google Meeting เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔