พิธีมอบทุนการศึกษา

เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2021 12:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

          โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 โอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นเงิน 1,028,500 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้จำนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษา