ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2021 15:53 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ครูผู้ได้รับรางวัล “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online ได้แก่ นายสุวัชชัย หมุนสมัย รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายตำรา ชาติกานนท์ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวรวิวรรณ จั่นจำรูญ รางวัลเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนายสันติสุข สดใสญาติ รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564