ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2021 15:58 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด.pdf (ขนาด 5.9MB)