คนดีศรีเทพฯ นนท์

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2022 8:40 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีเทพฯ นนท์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕