ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2022 16:00 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร, น.ส.กรภัทร์ บุญประเทือง ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ด.ช.ภทรพล ทองประกาศิต, ด.ช.อรรถนนท์ เผือกทอง ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรม “ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” ปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ฝึกซ้อมโดย นางสาวพิณรัฐ ประสพดี และนางสาวอรสา นามภิไชย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย