O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ปี 2565)

เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 14:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ2)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ3)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ4)

กฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 2550

กฎกระทรวง สำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 2550

กฎกระทรวงการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 2545

กฎกระทรวง การจัดระบบงานและกิจกรรมการแนะแนว 2548

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 (ฉบับ 2)

พรบ.ลูกเสือ 2551

กฎกระทรวงการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2546

กฎกระทรวงสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ครูผู้ช่วย

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ครูยังไม่มีวิทยฐานะ

แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน ครูชำนาญการ

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

ข้อบังคับคุรุสภา

กฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก